Archives mensuelles : janvier 2016

Grésillon – Interkant’, la chorale en espéranto – 20/24 avril 2016

La chorale Interkant’ continue sur son nouveau projet, dans le but de présenter un spectacle d’ici 1-2 ans. Si vous voulez chanter, danser, faire du théâtre, jouer un instrument, profiter d’une ambiance chaleureuse, venez nous rejoindre dès maintenant pendant ce stage d’automne.

http ://gresillon.org/spip.php ?rubrique17&lang=fr

Autres événements à venir à Grésillon :

20/24-avr-2016 : Interkant’, la chorale en espéranto => http ://gresillon.org/koruso
12/17-jun-2016 : La Loire au fil des mots => http ://gresillon.org/s1
04/15-jui-2016 : Échanges et cours de 10 jours => http ://gresillon.org/s2
06/13-aou-2016 : SOMERAS, semaine d’étude => http ://gresillon.org/s3
21/28-aou-2016 : Enfants et familles => http ://gresillon.org/s4

Greziljono – Interkant’, la Esperanto-koruso – 2016 aprilo 20 ĝis 24

La koruso Interkant daŭrigas sian novan projekton, kiu celas prezenti spektaklon post proksimume unu-du jaroj. Se vi volas kanti, teatrumi, danci, ludi muzikilon kaj ĝoji varman etoson, ni bonvenigas vin por kuniĝi kun ni ekde dum tiu aŭtuna studperiodo.

  • AKTIVAĴOJ
http ://gresillon.org/spip.php ?rubrique17&lang=eo

Aliaj eventoj en Greziljono :

2016-apr-20/24 : Korusa renkonto de Interkant’ kaj verkadaliero Krajon’-Ankro => http ://gresillon.org/koruso
2016-jun-12/17 : La Luaro laŭ la vortoj, turisma semajno laŭ verkistoj => http ://gresillon.org/s1
2016-jul-04/15 : Dektaga kurso pri la esprimo de la tempo en Esperanto => http ://gresillon.org/s2
2016-aŭg-06/13 : SOMERAS, la Esperanto-studad-semajno post FESTO => http ://gresillon.org/s3
2016-aŭg-21/28 : Festa semanjo por infanoj, adoleskantoj kaj familioj => http ://gresillon.org/s4

Greziljono – PRINTEMPaS : intensivaj kursoj kaj ekzamenoj – 2016 aprilo 8/16

Redukto de 5 % je ĉioinkluziva prezo validas por aliĝo kun antaŭpago de 100 € ĝis la 8a de februaro.

La Kulturdomo Greziljono organizas KUNLABORE kun ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) kursojn por personoj kiuj komencis lerni E-on kaj deziras rapide progresi per intensaj kursoj gvidataj de tre spertaj instruistoj kiuj uzos E-on por instrui per la rekomendita rekta metodo. Ni proponas tri nivelojn (kursojn).

- Kurso A1-A2 « Ni kuneku ! » gvidata de Marion Quenut
- Kurso A2-B1 « Trans la sojlon de la lingvo » gvidata de Christophe Chazarein
- Kurso B1-B2 « Per perloj al astroj » gvidata de Radojica Petrović
- Internaciaj KER-ekzamenoj de UEA/ITK
- NB : Christophe centralizas la lernantojn kaj taksas ilian nivelon antaŭ la staĝo per skriba kaj parola testo

- Programo de la kursoj kaj ekzameno
- Prezoj kaj aliĝoj
- Aliĝintoj kaj iliaj loĝlokoj sur mapo
- Libroservo surloke, vidu liston
- Opinioj kaj raportoj : partoprenantojekzamena sesio
- Fotoj : grupo — albumoj 16 19 34 13 28 219 33 44 51 26 23 76 35 54 65

http ://gresillon.org/spip.php ?rubrique20&lang=eo

Aliaj eventoj en Greziljono :

2016-apr-20/24 : Korusa renkonto de Interkant’ kaj verkadaliero Krajon’-Ankro => http ://gresillon.org/koruso
2016-jun-12/17 : La Luaro laŭ la vortoj, turisma semajno laŭ verkistoj => http ://gresillon.org/s1
2016-jul-04/15 : Dektaga kurso pri la esprimo de la tempo en Esperanto => http ://gresillon.org/s2
2016-aŭg-06/13 : SOMERAS, la Esperanto-studad-semajno post FESTO => http ://gresillon.org/s3
2016-aŭg-21/28 : Festa semanjo por infanoj, adoleskantoj kaj familioj => http ://gresillon.org/s4

Grésillon – PRINTEMPaS : cours intensifs et examens – 8/16 avril 2016

Une réduction de 5 % sur le forfait tout inclus est appliquée pour inscription et versement de 100 € d’arrhes jusqu’au 8 février.


La Maison Culturelle de Grésillon organise en COLLABORATION avec ILEI (Ligue Internationale des Enseignants Espérantophones) un stage pour des personnes qui ont commencé l’apprentissage de l’espéranto et qui désirent faire de rapides progrès grâce à des cours intensifs animés par des enseignants expérimentés qui utilisent la méthode directe (tout en espéranto), la plus recommandée pour l’apprentissage intensif. Nous proposons trois niveaux (cours).

-Cours A1-A2 « S’élancer ensemble ! » animé par Marion Quenut
-Cours A2-B1 « Au seuil de la langue » animé par Christophe Chazarein
-Cours B1-B2 « Des perles sur le chemin des étoiles » animé par Radojica Petrović
-Examens internationaux CECRL de UEA/ITK
- NB : Christophe centralise les élèves et évalue leur niveau avant le stage par un test écrit et oral

-Programme des cours et de l’examen
-Prix et inscriptions
-Inscrits et leurs provenances
- Librairie-libroservo sur place, voir la liste
-Opinions et compte-rendus : participantssession d’examens
- Photos : groupe — albums 1619341328219334451262376355465

http ://gresillon.org/spip.php ?rubrique20&lang=fr

Autres événements à venir à Grésillon :

20/24-avr-2016 : Interkant’, la chorale en espéranto => http ://gresillon.org/koruso
12/17-jun-2016 : La Loire au fil des mots => http ://gresillon.org/s1
04/15-jui-2016 : Échanges et cours de 10 jours => http ://gresillon.org/s2
06/13-aou-2016 : SOMERAS, semaine d’étude => http ://gresillon.org/s3
21/28-aou-2016 : Enfants et familles => http ://gresillon.org/s4

Pluezekaj renkontiĝoj 2016

Retmesaĝo el Pluezek :

Lastan sabaton okazis la ĝenerala kunsido de la Pluezeka esperanta asocio.

Kiel kutime , ni elektis la 3an semajnon de aŭgusto por organizi la venontajn internaciajn renkontiĝojn de Pluezek.

Tial , ni kore invitas ĉiujn amikojn festi gaje kun ni, la 20an datrevenon de niaj internaciaj renkontiĝoj, de la 13a ĝis la 20a de aŭgusto 2016. Tiuj renkontiĝoj iĝos samtempe la dua tutkelta esperanta kongreso. La unua okazis en Skotlando antaŭ 2 jaroj kaj nia bretona teamo fieras malkovrigi al niaj keltaj kuzoj la riĉecon de nia kelta kultura heredaĵo. 

Subtenita de la departementa asocio 'Armor Esperanto', ni preparas specialan buntan programon.

Inter  diversaj programeroj okazos sakŝalmista koncerto ( http ://www.saint-brieuc-district-pipe-band.com/) en la vilaĝa preĝejo  kaj gvidita vizitado al bretona sanktula monteto en Carnoet ( http ://www.lavalleedessaints.com/ ).

Ĝis baldaŭ en Pluezek 2016  por partopreni en la dua tutkelta kongreso de Esperanto. ...

20aj pluezekaj renkontiĝoj
2a tutkelta kongreso de Esperanto.
13a -> 20a de aŭgusto 2016.
t0PFTq_P5II-i03FXt_1DTVidhCaLQqli7lGhcId89Iw2upU042FsSLkDJtGphL-S6vSPoIq_MseLrZX-Yj8BZcT4IJJ8kb55w=s0-d-e1-ft

Plouezec 2016

Courriel de Plouezec :

Samedi dernier a eu lieu la session générale de l'association Plouezec espéranto.

Comme d'habitude, nous avons choisi la 3ème semaine d'Août pour organiser les prochaines rencontres internationales de Plouezec. .

Par conséquent, nous invitons cordialement tous les amis à célébrer joyeusement avec nous, le 20 anniversaire de nos rencontres internationales, du 13 au 20 Août 2016. 
Ces rencontres seront en même temps le deuxième congrès interceltique espéranto . Le premier a eu lieu en Ecosse il y a 2 ans et notre équipe bretonne est fière de 
faire découvrir à nos cousins ​​celtiques et la richesse de notre patrimoine culturel celtique.

Soutenu par l'association départementale Armor Engels, nous préparons un programme coloré spécial.

Parmi les différents programmes se tiendra un concert de cornemuse (http ://www.saint-brieuc-district-pipe-band.com/) dans l'église du village et des visites guidées 
à une colline sainte bretonne à Carnoët (http ://www.lavalleedessaints.com/ ).

A bientôt à Plouezec 2016 pour participer au deuxième congrès interceltique d'espéranto. ...

20èmes rencontres de Plouezec
2ème congrès interceltique d'espéranto.
13 -> 20 Août 2016. 

Drapeau Plouezec Espéranto

Assemblée générale 2016

Comme chaque année, nous nous réunissons pour faire le bilan de l’année écoulée.
L’assemblée générale est OUVERTE A TOUS, mais seuls les membres à jour de leur cotisation 2015 ont droit de vote.


A partir de 9h30
 : Assemblée générale ordinaire et extra ordinaire (élection d’un nouveau bureau).

Midi : Le restaurant habituel n’étant plus ouvert le dimanche, nous n’avons pu organiser de repas en commun. Merci de prendre vos dispositions.

A partir de 14h30 : Projection du film “La insulo de la rozoj”, lecture de poèmes par Christian Rivière, vente aux enchères de livres.
Pot de l’amitié et galette des rois pour terminer.

Feliĉan novan jaron 2016

Karaj amikoj kaj membroj de nia esperanto-asocio,

Nome de CCNE, mi deziras ĉion bonan por vi, por viaj familianoj kaj por viaj proksimuloj, okaze de la nova jaro 2016.

Por la asocio, ni simple esperu revigliĝon.

Ĝuste ĉi-jare ekzistas seriozaj elementoj por refariĝi optimismaj, kaj la baldaŭa ĝenerala asembleo sin anoncas esperiga. Ŝajnas ke tre oportuna kunteksto sin prezentas por redoni viglon al nia asocio, ankaŭ por konsiderinde rejunigi la membraron kaj la komitaton.

Se vi volas scii iom pli, utile kontribui en tiu ĉi evoluo, ne maltrafi ĉi unikan oportunon, kaj kuraĝigi la novulojn, nepre rezervu la 17an de januaro por pli kunefika funkciado de nia asocio kaj por Esperanto.

Pro tio la nuna komitato sincere antaŭdankas,

La prezidanto,

C.Rivière

Feliĉan novan jaron 2016