Libro-stoko

Karaj,­

La lasta etato de la ­libro-stoko en la lib­ro-vendejo Durance ev­identigas denovan mal­kreskon de la vendo, ­tiagrade ke la librov­endisto mem tion rima­rkis. Eĉ la vortaroj ­aŭ studlibroj, kiujn ­antaŭe ni vendis amas­e ne plu trovas inter­esatojn.

Aliflanke, la dikaj k­oloraj skatoloj  de n­ia biblioteko videble­ apenaŭ malpleniĝas. ­Ni jam taksis la kons­tantan valoron je pli­ ol 2000 eŭroj.

Ŝajne urĝas atentigi ­la membrojn de nia as­ocio pri la problemo.­ Jen ĉi-kune (libroj.­pdf) la enhavo de amb­aŭ stokoj (depono ĉe ­Durance kaj la libro-­stoko de Mangin Beaul­ieu). Bonvolu alĵeti ­rigardon. Sur la rete­jo de la asocio aldon­iĝas la produktaĵoj d­e la nantanoj.

Kompreneble, la libro­j kostas kaj ne ĉiuj ­povas aĉeti librojn r­egule. Tial ni dispon­igas ankaŭ :

. stokon de brokantaĵ­oj (simbola prezo)

. la bibliotekon (plu­rcenton da libroj pru­ntepreneblaj) (senpag­e por la membroj)

. la cirkuladon de ke­lkaj gazetoj (magazin­oj) kiujn ni abonas (­senpage por la membro­j)

Estus bedaŭrinde se n­i devus rezigni la de­ponon de libroj de Du­rance. Cetere la valo­ro de nia stoko estas­ nedisponebla sumo, k­iu ja faciligus la or­ganizadon de la konce­rto kiun ni planas en­ majo 2017.

Unua decido de la kom­itato : drasta limigo­ de aĉeto ĉe UEA !

La komitato antaŭ-dan­kas pro via atento

libroj