19-a E-korusa stago ce Pireneoj, ie norde de Andoro.

 18 – 25. februaro.
 La 19-an fojon ni ce Pireneoj en 21 jaroj arangas tutsemajnan korusan stagon sub gvidado de esperantlingva korusestro, cifoje Xavier Rodon i Morera, kantisto de la jam famega muzik-grupo Kaj Tiel Plu el Barcelono. Eblos ciutage kanti 5 horojn, ankau E-ludi, post-tagmeze skii au siesti, turisme vizitadi, ktp.
Inf. : Tutpeko ce Jorgos Esperanto – Mirevia – FR-11420 LAFAGE, Francio. rete : tutpeko@aliceadsl.fr