Monataj arkivoj: Februaro 2015

kanzonateliero de La Kompanoj kaj korusstaĝo de Interkant en Gresillon

Bonvenon en kanzonateliero de La Kompanoj kaj korusstaĝo de Interkant en Gresillon.

De sabato, 4a de aprilo, 10h (eblas alveni la 3an vespere) ĝis merkredo, 8a, 16h.

(Tiuj kiuj povas veni malpli longtempe, estas ankaŭ bonvenaj.

Atentu
 : se vi aliĝas kaj pagas antaù la 4a de marto, vi rajtas je 10 %a rabato.(atenteme legu precizigojn finmesaĝe antaŭ aliĝi.)

Uzu tiujn ligilojn en Esperanto :

Informa paĝo

Aliĝilo

Utilisez ces lien en français :
Page d’information

Formulaire d’inscription


Celo de La Kompanoj estas instigi al simplaj kunkantadoj, unuvoĉaj, por plezuro kaj ĝojo.

Retejo de La Kompanoj
por havi informojn kaj kanzondosierojn.

Ne necesas scipovi legi partiturojn, eblos ankaŭ legi simplajn tekstojn.
Ne necesas koni muzikon, nur emi kanti kaj kunkanti !
Ne necesas engaĝiĝi, nur veni por kunkanti kaj bonhumori !
Akompanos kunkantantojn almenaux suzafono, violono, gitaro kaj akordiono, ankaŭ kromaj muzikistoj estas bonvenaj !

Giganta surstrata kunkantado okazos sur la operplaco de Lille, lundon la 27an de julio je 15h, sed okazos antaŭe kaj poste aliaj kunkantigaj renkontiĝoj, vidu :
http ://lakompanoj.free.fr

Samtempe provkantos Interkantanoj. Tio estas tre oportuna kaj ĝojiga okazo kunigi
samloke muzikemulojn, kantemulojn, kaj de tio povos naskiĝi novaj
kontaktoj kaj amikecoj. kaj tio donos eblecon al la du projektoj interŝanĝi
spertojn, fortojn, ideojn, havi komunajn atelierojn (ekzemple varmigo de voĉoj)…Precizigoj :
Alklaku la staĝon ”Interkant” en la categorio ”kursoj”, tio signifas ke vi devos pagi po 10 €  tage,
sed kompense, vi rezervu ĉambron 6-litan , do po 9 € nokte, kaj vi skribu en la komentoj kian ĉambron vi deziras.
Ĵanik, kiu respondecas pri la staĝo, kiel kutime aranĝos la kunĉambrigadon laù la deziroj.

Jen pliaj klarigoj de jannik :
titolo de la periodo sur tttejo gresillon.org en la alighilo :
3-8 avril 2015   : rencontre d “Interkant'” et chansons avec les ” kompanoj”
2015-apr-03/08 : hhorrenkonto de interkant kaj kunkantado kun la kompanoj
 la partoprenantoj de ambaù aranghoj : krucu” fleksebleco tarifo” aù” kampadejo”
ili indiku sub “rimarkoj…” en kiomnombra litchambro ili deziras tranokti kaj eventuale kun kiu(j) persono(j) por ke Jannick disdonu la litchambrojn, shi informos rekte la personon kaze de ne plu libera loko por plenumi la peton por trovi solvon.
ili krucu “kurso” kaj  plenigu en la fako “kurso elektita” :Interkant’ aù kompanoj

Grezijona novaĵo : via partnero, kiu ne kantas, sed ja emus labori en la kastelo aŭ parko,
povas partopreni la staĝon kaj pagos nur la manĝojn.
Se vi havas problemojn por aliĝi ne hezitu kontaktijannick.huet@free.fr)
amuzikajn salutojn kaj ĝis Grezijono aŭ iom pli poste :-)  nome de La Kompanoj kaj Interkant
FaMo
06 63 74 07 54
http ://famofamo.free.fr

Partoprenu la 100an UK, Lillo 2015 !

Kara membro, aŭ amiko de Esperanto, Esperanto-parolanto aŭ -subtenanto,
Ĉiujare la plej granda Esperanto-evento de la jaro estas la Universala Kongreso (UK). En 2015 la UK  estos des pli ekster-ordinara, ĉar :
  • estos la jubilea, 100a UK
  • ĝi okazos en Francio …
  • en Lillo, en la sama regiono kiel Bulonjo-ĉe-maro, kie okazis la tut-unua UK, en 1905.
  • ĝi kunigos milojn da esperantistoj de la tuta mondo
  • estos okazo superi la nombron de partoprenintoj de la lasta UK okazinta en Francio, Montpeliero 1998, kun pli ol 3100 homoj !
Do, rendevuo en Lillo de la 25a de julio ĝis la 1a de aŭgusto 2015.
Aliĝu al la 100a UK Lillo 2015
  • Rete al UEA ĉe http ://uea.org/kongresoj/uk_alighilo.php, pagante rekte al UEA aŭ tra la landa peranto en Francio, Espéranto-France.
  • Sendante la aliĝilon kiu estas en la revuo “Le Monde de l’Espéranto” n-ro 589 al UEA aŭ al la landa peranto en Francio, Espéranto-France.
Eblas pagi la kotizon al Espéranto France ĉeke aŭ ĝire. Kiel membro de UEA, vi ŝparos monon do ne forgesu aliĝi nun…
Informiĝu pri la 100a UK Lillo2015 :
  • Vizitu kaj ŝatu la Fejsbukan paĝon lille2015
  • Legu la retejon de la LKK Lille2015.fr, kie vi trovos interalie la Unuan Bultenon kaj afiŝon elŝuteblajn.
  • Por ĉiaj demandoj kaj rimarkoj, ne hezitu skribi al lille2015@lille2015.fr
Informu samideanojn kaj transdonu tiun mesaĝon, interalie per lokaj diskutlistoj.
La LKK de la 100a UK, Lillo 2015

PRINTEMPaS 2015

Saluton 

La unua aliĝperiodo kun 10 %a redukto finiĝas fine de februaro.

PRINTEMPaS  : intensivaj kursoj kaj ekzamenoj 2015

Kurso kun Zsofia, Christophe aŭ Marion Quenut (2015-apr-17/25)
                      KAJ / AŬ
Trapasu internacian Esperanto-ekzamenon (2015-maj-25/26)Staĝanoj ekzameniĝantaj ne pagas la tranokton de la 25a ĝis 26a de aprilo

Pli da informoj en :  /gresillon.org/printempas

ret-rigardi tiun filmeton — Homo, kiu instruis Rusion teumadi —

Por tiuj kiuj ne regule legas la gazeton Esperanto, mi konsilas ret-rigardi tiun filmeton :
 — Homo, kiu instruis Rusion teumadi —
el la film-konkurso kun la temo : Teo kaj Amo
La retligo :
En la serio “Teo kaj Amo” (tajpu tion ĉe Google) el la konkurso de Ĉina radio, estas aliaj filmetoj sur la retejo, eble malpli “profesiaj”
Bonan spektadon.
Christian Rivière

Kvinpetalo, Bouresse

Baldaŭ

Praktikado de la lingvo plurnivela kun Ansofi Markov

De la 23-a ĝis la 27-a de februaro en Kvinpetalo, Bouresse

La kurso koncernas komencantojn, komencintojn, progresantojn (2a grado kaj pli…). Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso. Familioj kun infanoj estas bonvenaj. Ebleco je ekzameno de FEI en la fino de la staĝo. Por havi ideon pri tio, kio atendas vin, vidu ankaŭ raporton pri antaŭa samspeca staĝo.
Eblas ankoraŭ aliĝi.
Bonvenon en Kvinpetalo !

Pratique de la langue à plusieurs niveaux avec Anne-Sophie Markov

Du 23 au 27 février, à Kvinpetalo, Bouresse

Le cours s’adresse aux débutants, faux débutants, mais aussi aux élèves beaucoup plus avancés… Cours en petits groupes, pédagogie adaptée, ambiance familiale.
Possibilité de session d’examen de FEI en fin de stage.
Pour vous faire une idée de l’ambiance et du contenu, voir aussi le compte-rendu d’une précédente édition de ce stage.
Il est encore possible de s’inscrire.
Bienvenue à Kvinpetalo  !
KVINPETALO Esperanto-Centro
Akceptejo kaj poŝta adreso : 4 rue du Bureau FR-86410 BOURESSE
Retadreso : informoj @ kvinpetalo.org (forigu la spacojn) (enlever les espaces)
Telefono : (+) 33 (0) 549 034 314
Pri teknikaj detaloj, vidu la retejon de Kvinpetalo/ pour tous détails techniques, inscription, visitez le site http ://www.kvinpetalo.org/